Refund and return policy

更新信息 19/01/2022

ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้หลังจากมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิ หรือเกิดข้อผิดพลาดจากทางร้านค้าและการจัดส่ง
ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนสินค้าแต่ไม่สามารถขอคืนเงินได้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่การจัดส่งก่อนสั่งซื้อ